နမၼတူျမစ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ကိုးရီးယားအမ်ိဳးသမီးအားေတြ႔ရွိသူ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ဆုခ်မည္ | DVB