တ႐ုတ္ေခ်းေငြျဖင့္ ရထားတြဲမ်ား၀ယ္ယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳ | DVB