ဆရာဝန္အမွားေၾကာင့္ ငါးနွစ္ၾကာ ကင္ဆာေရာဂါ ဓာတုကုထံုးခံယူခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသား | DVB