လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ေက်ာက္ျဖဴ ကြမ္းေခ်ာင္းေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ | DVB