ေကအန္ယူနယ္ေျမထဲ လမ္းေဖာက္ေနမႈ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ | DVB