စစ္ေတြ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားက က်ပ္ ၇ သိန္းထိယူ၍ တဖက္ႏုိင္ငံ ပုိ႔ေန | DVB