ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ၀ဲလည္ေနဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ဖန္ | DVB