ေမာ္လၿမိဳင္တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ | DVB