ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔က အေမရိကန္သူ ႐ုိက္ကူးခဲ့သည့္ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားပုံေတာ္ ေပးအပ္လႉဒါန္း | DVB