ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေခ်းေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ ၉၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳေခ်းေငြထက္ ပိုေန | DVB