A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေခ်းေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ ၉၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳေခ်းေငြထက္ ပိုေန

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ ၉၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီး ေခ်းယူဖို႔ခြင့္ျပဳေငြပမာဏထက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၂၀၀  ပိုမိုခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းမႈေကာ္မတီက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေပးပို႔တဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရရဲ႕ ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအေပၚ ေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပေခ်းေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၉၄၉ဘီလီယံ ရွိေနတာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ကမၻာ့့ဘဏ္ကေန အမ်ားဆံုး ေခ်းယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၁ခုကေန ေခ်းေငြရယူထားတာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၆ခုက ေခ်းယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အတိုးေပးရတဲ့ေငြ တိုးတက္မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၈၁၉ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္ပေခ်းေငြစုစုေပါင္းရဲ႕ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနဟာ ေခ်းေငြအမ်ားဆံုး ရယူသံုးစြဲေနၿပီး သူ႔ေနာက္မွာ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေခ်းယူထားပါတယ္။ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနကတဆင့္ တျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ထပ္ဆင့္ထုတ္ေခ်း ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေႂကြးၿမီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစဖို႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up