လူငယ္မ်ား အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းစားသုံးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ကာခ်ဳပ္တိုက္တြန္း | DVB