အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရန္အၾကံျပဳ | DVB