ရန္ကုန္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ျပင္သစ္ေခ်းေငြ ယူ႐ိုသန္း ၇၀ ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္းငံ့ | DVB