ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာသင္ယူသူမ်ား ေက်ာင္းေနၿမဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB