သီေပါတြင္ ရွမ္းတပ္ ၂ ဖြဲ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္၊ ၄ တန္းေက်ာင္းသား ၁ ဦးအပါအ၀င္ ၃ ဦးေသဆုံး | DVB