စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ခ်ေပးရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္က လုပ္ေဆာင္မည္ | DVB