ရခုိင္တိုင္းရင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း (ဗဟုိ) စတင္ဖြဲ႔စည္း | DVB