အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြေပးၿပီး ခံစားခြင့္ျဖတ္ေတာက္သည့္ စက္႐ုံ ၉ ႐ုံရွိ | DVB