အိႏၵိယတြင္ ေမြးကင္းစ ရက္သားကေလးငယ္ ေမ်ာက္ကိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုး | DVB