၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိ | DVB