ေနရပ္စြန္႔သြားသူမ်ားအား ျပန္လက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေတာင္ၿပဳိလက္ဝဲသို႔ သြားေရာက္ -ဓာတ္ပံု | DVB