ကင္ဆာေရာဂါ ဆက္မကုလိုေတာ့သျဖင့္ ဆြဲႀကိဳးခ်သတ္ေသသည့္ အမ်ိဳးသား | DVB