ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အ၀င္လမ္းမႀကီးမ်ား ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္မညီဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာ | DVB