တိုင္းရင္းေဆးကို ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းသုေတသနလုပ္ေန | DVB