ကယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျမအခ်ဳိ႕သိမ္းယူခဲ့ဟု မယ္စဲ့ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း ရွင္းလင္း | DVB