ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အိမ္တြင္းပုန္းဘဝ ေရာက္ခဲ့သူ | DVB