အလန္းစား႐ုိက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနေရႊေသြးေအာင္၊ သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္တို႔ ပါသည့္ ကာဗာသီခ်င္း (႐ုပ္သံ) | DVB