တီဘီေရာဂါသည္ေတြ႔ရွိပါက မျဖစ္မေနသတင္းပို႔ရန္ က်န္းမာေရးဌာန တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ | DVB