ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ တာဝန္ထမ္းမည့္ အေမရိကန္စစ္ဦးစီးမႉးအသစ္ က်မ္းက်ိန္ | DVB