ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မဟာသီယာႏွင့္ ပရာရြတ္တို႔ စင္ကာပူတြင္ေဆြးေႏြးမည္ | DVB