ဆမ္ေဆာင္းက ေခါက္လုိ႔ရသည့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ပြဲထုတ္ျပသ | DVB