အနံ႔ျပင္းသည့္ ဒူးရင္းသီးေၾကာင့္ ထြက္ခြာခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည့္ ေလယာဥ္ | DVB