ၾကည့္႐ႈသူ ၁၆ သန္းကို စိတ္ထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ မိခင္ေမတၱာ ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ေၾကာ္ျငာ (႐ုပ္သံ) | DVB