ဂ်ီးဆပ္စ္ ဟက္ထရစ္သြင္းၿပီး မန္စီးတီးက ရွက္တာဒုိးနက္ကို ၆ ဂိုးျပတ္ျဖင့္ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB