၁၇ ထပ္အျမင့္ ေလထုထဲတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ တြဲေလာင္းဆြဲ ကျပခဲ့သည့္ မိန္းကေလး (႐ုပ္သံ) | DVB