“ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကို ယံုၾကည္လို႔ အႏိုင္ရခဲ့တယ္” – စုိင္းဥကၠာ | DVB