ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေသနတ္သံ တိတ္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီဟု သမၼတေျပာ | DVB