အာဖရိက၀က္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ ကူးစက္မျပန္႔ပြားေအာင္ တားဆီးေဆာင္ရြက္ေန | DVB