ေနရပ္စြန္႔သြားသူမ်ားကို ျပန္လက္ခံရန္ကိစၥ  ျမန္မာႏွင့္ စင္ကာပူေဆြးေႏြး | DVB