ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ မတင္ပါက အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ေၾကညာခံရမည္ | DVB