ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ မတင္ပါက အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ေၾကညာခံရမည္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပဳိင္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္စာရင္း တင္သြင္းၾကဖို႔နဲ႔ မတင္သြင္းပါက အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ေၾကညာခံရမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပး ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံးဟာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၇၇ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အမည္ကို ေၾကညာတဲ့ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ၎တို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၾကတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အသီးသီးသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ စာရင္းပုံစံ ၂၀ နဲ႔ တင္သြင္းၾကရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္စာရင္း မတင္သြင္းပါက သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၈၄ အရ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း ခံရမွာျဖစ္လို႔ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အျမန္ဆုံးတင္သြင္းၾကဖို႔ ေကာ္မရွင္က ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အသိေပးႏႈိးေဆာ္စာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၂ ဦးနဲ႔ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇ ဦး စုစုေပါင္း ၆၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up