တိုးတက္ဖို႔ခက္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္က အလွေမြးငါးလုပ္ငန္း (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB