ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီက ဆန္ ၁ ျပည္ကို ေပါက္ေစ်းထက္ က်ပ္ ၃၀၀ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းေပးေန | DVB