ျပန္၀င္လာမည့္သူမ်ားအား ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနရာခ်မေပးရန္ ဆႏၵျပ | DVB