သား/သမီး ၃ ဦးအား ေပါင္းသတ္ေဆးရည္တုိက္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေသေၾကာင္းႀကံ | DVB