အနာဂတ္တြင္ ဟာဇက္ ဘလြန္းဒီေအာဆုရႏိုင္ဟု ကာဘာယီ ေျပာ | DVB