ေသာက္သုံးေရ လုံေလာက္စြာရေရး ဦးစားေပးလုပ္မည္ – ဆိပ္ကမ္းအႏုိင္ရ ႀကံ့ခုိင္ေရးကုိယ္စားလွယ္ | DVB