သမၼတ မဲလာမည့္ တာေမြမဲ႐ုံေရွ႕ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ) | DVB