သီေပါၿမဳိ႕နယ္၌ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔ ၂ ခု တိုက္ပြဲျဖစ္၊ ရြာသား ၃၀၀ ေက်ာ္ထြက္ေျပး   | DVB