တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ား | DVB