တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲ အစဥ္အလာေကာင္း ဆက္ထိန္းသိမ္းရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးတိုက္တြန္း | DVB